Informace dle zákona

Informace dle zákona č.106/1999 a vyhlášky č.442/2006

1. Oficiální název

Obec Hulice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hulice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec Hulice je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

V čele obecního úřadu je starosta obce. Jedná se o jednostupňové řízení.

Starosta obce řídí činnost:

 • finančního, mzdového a personálního úseku- 1 pracovník na HPP
 • čerpací stanice pitné vody – 1 pracovník na dohodu o PČ
 • správy čističky odpadních vod v Rýzmburku a v Nesměřicích – 2 pracovníci na dohodu o PČ
 • úklidové práce – údržba veřejných prostranství a zeleně: 1 pracovník na HPP a sezóně další pracovníci na Dohodu o PČzajišťuje svolávání a program jednání zastupitelstva obce.

V jeho nepřítomnosti plní tuto činnost místostarosta obce.

Obecní úřad není dělen na odbory.

Seznam organizací:

 • Mateřská škola
 • VEGA – vývařovna

4. Kontaktní informace

Adresa: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov
Telefon: 317 851 222

E-mail:

e-podatelna:

ou.hulice@cmail.cz

e-podatelnahulice@email.cz

Web: www.hulice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Středa 9.00 – 12.00 17.00 – 19.00

5. Bankovní spojení

bankovní účet: KB Vlašim, č.ú. 18035121 / 0100

6. Identifikační číslo

IČO: 00231801

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00231801 (obec není plátcem DPH)

8. Dokumenty

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Hulice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – na návsi
 • na internetové úřední desce na adrese: www.hulice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 • Ústně – osobně na Obecním úřadě v Hulicích v úředních dnech a v úředních hodinách
 • Telefonicky – na tel. č.: 317 851 222
 • Písemně – na adrese: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov
 • Elektronickou poštou – E-mail: ou.hulice@cmail.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • Utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skuteností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.
 • Obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.).
 • Skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení.
 • Skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou – E-mail: ou.hulice@cmail.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • komu je určena
 • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 • musí být srozumitelná
 • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti.

 • písemně
 • nahlédnutím do spisu
 • pořízením kopie
 • na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Odkaz na Formuláře

Ostatní formuláře na poveřeném úřadě MěU Vlašim

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Hulice obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OU Hulice nebo pověřený úřad MěU Vlašim

14. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky

Vyhlášky obce

Zákony

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma

16. Licenční smlouvy

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2009

Obecní úřad Hulice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2007:

Za sledované období bylo na Obec Hulice podáno celkem:

 • počet podaných žádostí o informace – 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. – občanům jsou poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě.

Rok 2010

Obecní úřad Hulice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2008:

Za sledované období bylo na Obec Hulice podáno celkem:

 • počet podaných žádostí o informace – 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. – občanům jsou poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě.

18. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

19. Veřejně přístupné registry

Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

20. Informace o obecním informačním systému

Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.

21. Informace o územním plánu

Územní plán je projednáván s kompetentními úřady

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout na OU Hulice.